TAJMER ZA FOTO POSTUPAK

NAMJENA SKLOPA:
Tajmer ili vremenski sklop služi za odbrojavanje vremena potrebnog za osvjetljavanje foto oslojene tiskane pločice pri izradi tiskane pločice za različite elektroničke sklopove. Nakon podešavanja vremena potrebnog za osvjetljavanje u sekundama ili minutama (moguće je i u satima) uključenjem tajmera kreće odbrojavanje vremena, što se može pratiti na dvostrukom sedamsegmentnom displeju, a nakon toga se preko releja isključuje strujni krug žarulje za osvjetljavanje.
Osnovni dio tajmera je Atmelov mikrokontroler AT89C2051 u koji se smješta program u programskom jeziku Bascom i pomoću kojeg se upravlja s radom tajmera.
Tajmer možemo upotrijebiti i za mnoge druge svrhe, a ne samo za osvjetljavanje fotooslojene pločice, npr. za odbrojavanje vremena potrebnog za nagrizanje u natrijevom hidroksidu (NaOH), za odbrojavanje školskog sata i uključenje zvona, za uključenje sustava za navodnjavanje itd..
FUNKCIONIRANJE SKLOPA:
Nakon uključenja napajanja pomoću prekidača na gornjoj strani kućišta, tipkalom RESET vrši se uključenje strujnog kruga žarulje koja simulira uređaj za osvjetljavanje tiskane pločice. Zatim pomoću tipkala br.3 MOD treba odabrati režim rada tajmera. Odabrani režim rada može se prepoznati po tome što u režimu sekunde decimalna točka brzo treperi, u režimu minuta decimalna točka ne svijetli, a u režimu sata decimalna točka stalno svijetli. Uz to pomoću tipkala br.2 GORE i tipkala br. 4 DOLJE može se namjestiti vrijeme u određenom odabranom režimu rada. Osim toga treba priključiti na napon 220 V sklop za uključenje trošila preko optoizolatora, koji nam u ovom slučaju simulira uređaj za osvjetljavanje foto oslojenih tiskanih pločica (prema fotografiji). Nakon toga se tipkalom br. 1 START vrši pokretanje odbrojavanja podešenog vremena u odabranom režimu rada.
Funkciju odbrojavanja vremena i prikaz na sedamsegmentnom displeju s dvije znamenke izvršava program u BASCOM programskom jeziku koji se nalazi u flash memoriji mikrokontrolera AT89C2051.
Po isteku namještenog vremena i režima rada, koji se može pratiti na displeju, vrši se otpuštanje kontakata releja pri čemu se isključuje strujni krug trošila (žarulje priključene na 220 V).
IMG_0094
AUTOR: AKERMAN DANIJEL
MENTOR: BONI TIBOR

Odgovori