BROJAČ PLASTIČNIH BOCA

NAMJENA SKLOPA:
Brojač plastičnih boca sastoji se od slijedećih sklopova:
1. Elektronički sklop brojača u kojem najvažniju ulogu ima Atmel mikrokontroler AT89C2051 u kojem je smješten program u programskom jeziku Bascom pomoću kojeg se broje PVC boce.
2. LCD displej s 16*2 znamenaka s reguliranom pozadinskom rasvjetom, koji služi za prikaz broja PVC boca.
3. Osjetilo prekida koje se sastoji od sklopa ultra bright LED dioda i fotootpornika sa sklopom za formiranje impulsa potrebnog za pravilno registriranje impulsa na ulazu u mikrokontroler. Impulse dovodimo na nožicu 6 mikrokontrolera tj. na ulaz P3.2 koji radi u režimu Interrupta.
4. Pokretna traka s istosmjernim elektromotorom i reduktorom, koja služi za prijenos PVC boce kroz kućište brojača.
5. Sklop za serijsku komunikaciju između mikrokontrolera i PC-a, koji služi da nakon završetka brojanja boca i nakon uključenja prekidača, koji je spojen na nožicu 14, pošalje podatak o broju boca računalu, na kojem se vrši ispis računa.
FUNKCIONIRANJE SKLOPA:
Brojač PVC boca uključujemo pomoću prekidača koji se nalazi na prednjoj strani desktop kućišta. Uključeno stanje pokazuje zelena LED dioda na prednjoj strani kućišta. Napajanje sklopa izvedeno je s napajanjem iz računala 12 V, pri čemu je na elektroničkoj pločici korišten stabilizator napona 7805, koji stabilizira dovedeni napon na +5 V koji je potreban za napajanje i rad mikrokontrolera.
Pomoću drugog prekidača koji se nalazi na prednjoj strani kućišta uključujemo LCD displej, a pozadinska rasvjeta displeja može se regulirati potenciometrom koji se nalazi pokraj njega.
Pomoću kip prekidača sa stražnje strane kućišta uključimo pokretnu traku.
Pomoću tipkala za RESET resetiramo brojač i kada počnemo stavljati PVC boce na pokretnu traku onda sklop svjetleće diode i fotootpornika daje impuls u sklop za formiranje impulsa, a nakon toga se odvodi u mikrokontroler gdje se vrši brojanje i istovremeno se prikazuje stanje brojača na LCD displeju sa 16×2 znamenaka. Impuls za svaku izbrojanu bocu može se vidjeti kratkotrajnim uključenjem plave svijetleće diode na gornjoj strani kućišta sklopa.
Kada završimo sa stavljanjem svih boca na pokretnu traku, onda pritiskom na prekidač sa stražnje strane kućišta šaljemo podatak o broju izbrojanih boca i o cijeni, osobnom računalu, preko COM1 serijskog porta. Podatak s tog porta moguće je isprintati s programima u više programskih jezika kao npr. Visual Basic ili Q-Basic, a podatak se može vidjeti i u terminalskom prozoru unutar programskog jezika BASCOM.
Sklop brojača PVC boca može se upotrijebiti za brojanje boca tamo gdje se vrši otkup te sirovine.
INOVA2009
AUTOR: JOŽEF KRISTIAN
MENTOR: BONI TIBOR

Odgovori